Cover Matrice 300m
Cover Matrice 300

M300 RTK

M300 RTK

MATRICE 300 RTK

โดรนสำหรับอุตสาหกรรมทุกประเภท แข็งแรง พร้อมบินทุกสถานการณ์ เทคโนโลยี AI ขั้นสูง มีระยะเวลานาน 55 นาทีบินได้ไกล15 กิโลเมตร ความละเอียดการส่งภาพ Real – time 1080p มีเซ็นเซอร์กันชนรอบทิศทางและสามารถติดตั้งอุปกรณ์เสริม หรือกล้องพร้มกันได้มากถึง3 payloads มาตรฐานการป้องกัน IP45 พร้อมบิน
ทุกสถถานการณ์ มาพร้อมระบบ RTK ช่วยให้การบินนั้นมีความแม่นยำสูง

cover-catalog

DJI BY SYSTRONICS

NO.1 DRONE IN THE WORLD