TURN KEY SOLUTION
 
INDUSTRIAL INSTRUMENT
 
STANDARD LABORATORY
1. ห้องปฏิบัติการสอบเทียบเครื่องมือวัดทางอุตสาหกรรม (Calibration Labtory)

การสอบเทียบ (Calibration)
ถือเป็นหัวใจสำคัญของเครื่องมือวัดทุกชนิด เครื่องมือวัดทางอุตสาหกรรม ที่จำหน่ายจากทาง บริษัท ซิสทรอนิกส์ จำกัด จะได้รับการตรวจสอบด้วยเครื่องสอบเทียบที่มีความเที่ยงตรงสูงของ FLUKE ก่อนนำส่งลูกค้า

บริการสอบเทียบ (Calibration Services)
ทางบริษัทฯ มีบริการสอบเทียบเครื่องมือวัด พร้อมออกใบรับรองการสอบเทียบ (Certification Calibration) แบบมีรายงานผล พร้อมค่า Uncertainty และค่าอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้ในระบบคุณภาพ ISO ได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน รวมทั้งรับประกันระยะเวลาในการสอบเทียบ ไม่เกิน 7 วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งยืนยันการสอบเทียบ พร้อมบริการรับ-ส่งเครื่องมือวัด โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มแต่อย่างใด

รายการเครื่องมือวัด ที่ สามารถสอบเทียบได้
1. Electrical : Analog/Digital Multimeter, Analog/Digital Clampmeter, Process Calibrator, ...
2. Pressure : Pressure Gauge, Transmitter, Control Valve,…
3. Temperature : T/C, RTD, LIG, Thermometer, IR Thermometer
4. On-Site Calibration

2. บริการตรวจสอบระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
(Network Services and Analysis)

เรามีบริการตรวจสอบระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ด้วยเครื่องมือตรวจสอบและวิเคราะห์ คุณภาพสูงจาก FLUKE Network ตรวจสอบและ วิเคราะห์โดยวิศวกรที่ผ่านการอบรมจาก Certified Cabling Test Technician (CCTT) Course, USA ท่านจึงมั่นใจได้ในคุณภาพของตรวจสอบและ วิเคราะห์ระบบเครือข่ายของท่าน นอกจากนั้นยังสามารถวิเคราะห์ปัญหาต่างๆ จากผลการทดสอบ โดยทางบริษัทฯ จะวิเคราะห์อย่างตรงไปตรงมา พร้อมออกรายงานผล (Report) เพื่อเป็นเอกสารยืนยันการตรวจสอบและวิเคราะห์

เครื่องตรวจสอบและวิเคราะห์ ที่ใช้ในการบริการ
Fluke Network, Model : DTX CableAnalyzer (Copper/Fiber)
Fluke Network, Model : EtherScope Network Assistant (Wire/Wireless LAN)

3. บริการถ่ายภาพความร้อน พร้อมออกรายงานผลการ
วิเคราะห์
(Thermography Inspection)

เรามีบริการถ่ายภาพความร้อนด้วยกล้องอินฟราเรด คุณภาพสูงจาก FLUKE รุ่น Ti-series ถ่ายภาพโดยวิศวกรที่ผ่านการอบรมจากInstitute of Infrared , USA ที่รับรองความสามารถการถ่ายภาพความร้อนระดับ“Level 3” ท่านจึงมั่นใจได้ในคุณภาพของภาพความร้อนและความแม่นยำของอุณหภูมิจากการถ่าย นอกจากนั้นยังสามารถวิเคราะห์ปัญหาต่างๆ จากภาพที่ถ่าย โดยทางบริษัทฯ จะวิเคราะห์อย่างตรงไปตรงมา พร้อมออกรายงานผล (Report) เพื่อเป็นเอกสารยืนยันการวิเคราะห์

จากการถ่าย นอกจากนั้นยังสามารถวิเคราะห์ปัญหาต่างๆ จากภาพที่ถ่าย โดยทางบริษัทฯ จะวิเคราะห์อย่างตรงไปตรงมา พร้อมออกรายงานผล (Report) เพื่อเป็นเอกสารยืนยันการวิเคราะห์

4. บริการตรวจสอบและวิเคราะห์คุณภาพไฟฟ้า
(Calibration Laboratory)

เรามีบริการตรวจสอบและวิเคราะห์คุณภาพไฟฟ้า ด้วยเครื่องมือตรวจสอบและวิเคราะห์ คุณภาพสูงจาก FLUKE ตรวจสอบและวิเคราะห์ โดยวิศวกรที่ผ่านการอบรมจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และตรวจสอบและวิเคราะห์ตามมาตรฐานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ท่านจึงมั่นใจได้ในคุณภาพ ของตรวจสอบและวิเคราะห์คุณภาพไฟฟ้าของท่าน โดยทางบริษัทฯจะวิเคราะห์อย่างตรงไปตรงมา พร้อมออกรายงานผล (Report) เพื่อเป็นเอกสาร ยืนยันการตรวจสอบและวิเคราะห์

Catalog : Calibration Labolatory

Home  :  Products  Certificates  Profile  :  Activity  :  Contact

   
 
  Copyright @2002 Systronics co.,Ltd. All Rights Reserved