Hirschmannm4000 แก้ไข
Hirschmannm4000 แก้ไข

HIRSCHMANN

MACH4000

HIRSCHMANN

MACH4000

HIRSCHMANN MACH4000

สวิตช์แกนหลักความหนาแน่นสูงและความเร็วสูงพร้อมเลเยอร์ 3 เส้นทางและความเร็วสูงสุด ถึง10 GIGABIT

Features

MACH4002-48+4G สูงสุด 48 พอร์ต สูงสุด 100 mbps พร้อมพอร์ต 4 กิกะบิต

  • พอร์ต MACH4002-24G สูงสุด 24 กิกะบิต
  • MACH4002-24G+3X, พอร์ตสูงสุด 24 กิกะบิต และพอร์ต XFP ขนาด 10 กิกะบิต 3 พอร์ต
  • MACH4002-48G สูงสุด 48 พอร์ตกิกะบิต
  • MACH4002-48G+3X สูงสุด 48 พอร์ต กิกะบิต และพอร์ต XFP 10 บิต 10 กิกะบิต