4 มิถุนายน 2561 / 4 June 2018

หนังสือขอขอบคุณการสนับสนุนอุปกรณ์เครื่องมือวัดทางอิเล็กทรอนิกส์ จากคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา บริษัท ซิสทรอนิกส์ จำกัด ได้สนับสนุนเครื่องมือวัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ให้กับ คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ จำนวน 16 รายการ มูลค่า 331,540 บาท โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ได้ออกหนังสือขอขอบคุณ เลขที่ ศธ 0585.13/1460 เพื่อเป็นการรับรอง

Thank you letter for supporting electronic measuring devices from the Faculty of Engineering and Architecture Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi
On May 30, 2018, Systronics Co., Ltd. has supported electrical and electronic measuring instruments to the Faculty of Engineering and Architecture. Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi, 16 items, worth 331,540 baht by the Faculty of Engineering and Architecture. Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi Has issued a letter of thanks, number MO 0585.13/1460 to certify.