30 ตุลาคม 2563 / 30 October 2020

การรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการสอบเทียบ ตามมาตรฐานเลขที่ มอก.17025-2561 (ISO-IEC 17025:2017)
เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) ได้ให้เกียรติมอบใบรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการสอบเทียบตามมาตรฐาน มอก.17025-2561 (ISO/IEC 17025 : 2017) ให้แก่ ห้องปฏิบัติการสอบเทียบ บริษัท ซิสทรอนิกส์ จำกัด ซึ่งการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการสอบเทียบ (ISO/IEC 17025 : 2017) ถูกกำหนดขึ้นเพื่อเป็นเกณฑ์มาตรฐานสากลกับทุกห้องปฏิบัติการสอบเทียบ ที่แสดงให้เห็นว่าห้องปฏิบัติการฯ นั้นมีความสามารถทั้งทางด้านบุคลากร ด้านเครื่องมือมาตรฐาน และการดำเนินงานด้วยระบบคุณภาพทั้งด้านการจัดการและด้านเทคนิค วิชาการที่ครบครั้น และเป็นที่น่าเชื่อถือ บริษัท ซิสทรอนิกส์ จำกัด มีความมุ่งมั่นในการยกระดับมาตรฐานการบริการที่ดีและตอบสนองความพึงพอใจแก่ลูกค้าอยู่เสมอ เพื่อเพิ่มศักยภาพและความสามารถในการแข่งขัน สู่ระดับ AEC และระดับสากลในอนาคตต่อไป

Calibration Laboratory Competency Certification according to the standard number TIS 17025-2561 (ISO-IEC 17025:2017)
On October 30, 2020, the Thai Industrial Standards Institute (TISI) has honored to award a certificate of competency to a standard calibration laboratory. Tis International benchmark with all calibration laboratories that shows that the laboratory that has the ability in terms of personnel standard tools and operating with a quality system both in terms of management and technical complete academic and it is reliable. Systronics Co., Ltd. is committed to raising the standard of good service and meeting customer satisfaction always. To increase the potential and competitiveness to the AEC level and international level in the future.