25 กันยายน 2562 / 25 September 2019

การรับรองความสามารถหน่วยตรวจ บริษัท ซิสทรอนิกส์ จำกัด ให้เป็นหน่วยตรวจ ประเภท A ตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17020:2012 จากสำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม (สมอ.)
เมื่อวันที่ 25 กันยายน พ.ศ.2562 ที่ผ่านมา หน่วยตรวจของ บริษัท ซิสทรอนิกส์ จำกัด ได้รับการรับรองความสามารถ (Accredited) ในเรื่องการทดสอบแบบไม่ทำลาย (Non Destructive Testing, NDT) ประเภท A จากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) ซึ่งหน่วยตรวจประเภท A ที่ได้รับการรับรองความสามารถ ดังกล่าว เป็นไปตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17020:2012 ที่ระบุว่าด้วย การให้การรับรองเฉพาะกับองค์กรที่มีความสามารถในระบบงานหน่วยตรวจ (Inspection Body) ที่องค์กรจะต้องมีหรือแสดงให้เห็นว่า มีบุคลากรที่มีคุณสมบัติ มีความเชี่ยวชาญ มีการจัดการที่เป็นกลางไม่มีส่วนได้เสียในผลการตรวจ มีการปฏิบัติงานหรือวิธีการตรวจ (Inspection Method) ที่เป็นที่ยอมรับตามมาตรฐานสากล มีโครงสร้างองค์กรที่พร้อม มีการสนับสนุนด้านเครื่องมืออุปกรณ์ออกตรวจที่เพียงพอ มีเกณฑ์ตัดสินอ้างอิงตามมาตรฐาน มีรายงานผลการตรวจที่น่าเชื่อถือ และจากการบริษัท ซิสทรอนิกส์ จำกัด ได้รับการรับรองระบบมาตรฐาน ดังกล่าว ทำให้บริษัทฯ ได้แสดงให้เห็นถึงศักยภาพในการให้บริการลูกค้า ด้วยมาตรฐานที่ดีเสมอมา จึงถือว่าเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจที่ทางบริษัท ฯ ได้ดำเนินการเพื่อตอบสนองความพึงพอใจให้กับลูกค้าอย่างต่อเนื่อง

Certification of the ability of the inspection unit, Systronics Company Limited, to be a type A inspection unit according to the international standard ISO/IEC 17020:2012 from the Office of Thai Industrial Standards Institute (TISI).
On September 25, 2019, the inspection unit of Systronics Co., Ltd. has been certified for Non-Destructive Testing (NDT) Type A from Thai Industrial Standards Institute (TISI), which is a type A inspection unit that has been certified according to the international standard ISO/IEC 17020:2012 that states that The certification is given only to organizations that have the capability of the Inspection Body that the organization must have or demonstrate that have qualified personnel proficient There is a neutral management with no interest in the results of the examination. There is an operation or inspection method (Inspection Method) that is accepted according to international standards. have a ready organizational structure There is adequate support for inspection equipment. There are criteria for judging according to the standard. There is a reliable test report. And from Systronics Co., Ltd. has been accredited to the aforementioned standards, the company has demonstrated the potential to serve customers. Always with good standards Therefore, it is considered another pride that the company has taken action to meet customer satisfaction continuously.