15 ธันวาคม 2563 / 15 December 2020

ใบรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2015
เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา บริษัท ทูฟ ซูด(ประเทศไทย) จำกัด ได้ให้เกียรติมอบใบรับรองระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน (Certificate) ISO 9001:2015 แก่ บริษัท ซิสทรอนิกส์ จำกัด ภายหลังจากที่บริษัท ฯ ได้รับการตรวจประเมินในรอบ 3 ปี จากผู้ตรวจประเมิน ซึ่งไม่พบข้อบกพร่องใดๆ ที่มีผลกับคุณภาพการให้บริการ บริษัท ซิสทรอนิกส์ จำกัด เป็น เป็นผู้แทนจำหน่ายเครื่องมือวัดและทดสอบ ยี่ห้อชั้นนำของโลก มากว่า 18 ปี มีการควบคุมคุณภาพการให้บริการอยู่อย่างต่อเนื่อง ด้วยทีมงานและทีมวิศวกรผู้มีประสบการณ์ใบรับรอง ISO9001 นี้จึงถือเป็นสิ่งยืนยันในคุณภาพบุคลกรและด้านงานบริการของบริษัท ซิสทรอนิกส์ จำกัด ที่จะทำให้ลูกค้ามั่นใจและพึงพอใจในสินค้าและคุณภาพการให้บริการอย่างต่อเนื่อง

Quality Management System Certification ISO 9001:2015
On December 15, 2020, Tough Saud (Thailand) Co., Ltd. has been honored to award a certificate of quality management system according to standards. (Certificate) ISO 9001:2015 to Systronics Co., Ltd. after the company has been audited in the past 3 years from the auditors. which did not find any defects That affects the quality of service. Systronics Co., Ltd. is a distributor of measuring and testing equipment. The world’s leading brand for more than 18 years with continuous service quality control. With a team and a team of experienced engineers, this ISO9001 certificate is a confirmation of the quality of personnel and services of Systronics Co., Ltd. to make customers confident and satisfied with the products and service quality. Continuously.