8 กรกฎาคม 2562 / 8 July 2019

ใบรับรองระบบการจัดการพลังงงาน ISO 50001 : 2018
ISO50001 ด้านระบบการจัดการพลังงาน  (EnMS) อย่างเป็นทางการ จาก SGS (Thailand) Limited   ซึ่งเป็นผู้ให้การรับรองระบบคุณภาพตามมาตรฐานสากล บริษัท ซิสทรอนิกส์ จำกัด โดยผู้บริหารระดับสูง ได้เล็งเห็นความสำคัญของระบบการจัดการพลังงาน ISO50001 ที่ถือเป็นมาตรฐานใหม่และเป็นมาตรฐานหลักในอนาคตที่ทุกบริษัทจะต้องดำเนินการขอการรับรอง ทางผู้บริหารของบริษัท ฯ จึงได้ริเริ่มนำแนวคิดและวิธีดำเนินการตามมาตรฐานระบบการจัดการพลังงาน ISO5001 ดังกล่าว เข้ามาปรับปรุงองค์กรเพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดจากการสร้างเสริมวัฒนธรรมที่ดี ขึ้นภายในองค์กรและต่อพนักงานให้รู้รักษ์การใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่า ช่วยลดต้นทุนค่าใช้จ่ายด้านพลังงานให้กับองค์กร และมีความยั่งยืนด้านการใช้พลังงานต่อไปในอนาคต

ISO 50001 : 2018 job control system
ISO50001 on Energy Management System (EnMS) officially from SGS (Thailand) Limited, which is the provider of quality system certification according to international standards, Systronics Co., Ltd. by high-level executives. has recognized the importance of ISO50001 Energy Management System as a new standard and a future mainstream standard that all companies must apply for certification. The management of the company has initiated the concept and implementation of the ISO5001 energy management system standard as mentioned to improve the organization in order to get the most benefit from building a good culture. Up within the organization and to employees to know how to conserve energy with value. Reduce the cost of energy costs for the organization. and is sustainable in energy use in the future.