31 มกราคม 2561 / 31 January 2018

เจ้าหน้าที่ของ บริษัทฯ ผ่านการฝึกอบรมต่ออายุ Certified Thermographer level 3 คนแรกของประเทศไทย
ความสำเร็จอีกระดับในการพัฒนาคุณภาพบุคลากรของ บริษัท ซิสทรอนิกส์ จำกัด
โดย คุณจักรกฤษณ์ อุปยโส ที่ผ่านการฝึกอบรมต่ออายุ Certified Thermographer level 3 ตามหลักสูตร SNT-TC-1A ของสมาคมการทดสอบแบบไม่ทำลายของสหรัฐอเมริกา (The American Society for Nondestructive Testing, ASNT) คนแรกของประเทศไทย จาก Institute of Infrared Thermography (IRT) – CANADA

The Company’s staff have passed the certification training for the first Certified Thermographer level 3 in Thailand.
Another level of success in human resource development of Systronics Co., Ltd.
By Mr. Jakkrit Upayaso, who has passed Certified Thermographer level 3 renewal training according to the SNT-TC-1A course of the American Society for Nondestructive Testing (ASNT), the first in Thailand from Institute of Infrared Thermography (IRT) – CANADA.