30 กันยายน 2562 / 30 September 2019

ใบรับรองผลงานระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ทางพิเศษฉลองรัช การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
บริษัท ซิสทรอนิกส์ จำกัด ได้รับจ้างดำเนินการงานระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) บนทางพิเศษฉลองรัช ตามสัญญาจ้างเลขที่ 6200000420 ลงวันที่ 29 มกราคม 2562 เป็นเงิน 29,770,000 บาท (ยี่สิบเก้าล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) และได้ดำเนินการติดตั้งเป็นที่เรียบร้อย โดยได้ส่งมอบงาน เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2562 โดยการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ได้ออกหนังสือรับรองผลงานเลขที่ ฝบท/2525 เพื่อเป็นการรับรอง

Koh works of television camera system Closed Garage (CCTV) Expressway Chalong Rat Expressway
Systronics Company Limited has been contracted to operate a closed-circuit television (CCTV) system on the Chalong Rat Expressway. According to the employment contract number 6200000420 dated January 29, 2019 for 29,770,000 baht (twenty nine million, seven hundred and seventy thousand baht only) and the installation has been completed. The work was delivered on August 19, 2019 by the Expressway Authority of Thailand. Has issued a certificate of work No. Por Por/2525 to certify.