9 พฤษภาคม 2561 / 9 May 2018

ใบรับรองผลงานระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตั้ง ทางด่วนเฉลิมมหานคร การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
บริษัท ซิสทรอนิกส์ จำกัด ได้รับจ้างดำเนินการงานระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตั้ง ทางด่วนเฉลิมมหานคร ตามสัญญาจ้างเลขที่ 6000002554 ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2560 เป็นเงิน 40,200,000 บาท (สี่สิบล้านสองแสนบาทถ้วน) และได้ดำเนินการติดตั้งเป็นที่เรียบร้อย โดยได้ส่งมอบงาน เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2561 โดยการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ได้ออกหนังสือรับรองผลงานเลขที่ ฝบท/877 เพื่อเป็นการรับรอง

Certificate of achievement of closed-circuit television camera (CCTV) system with installation of Chalerm Mahanakhon Expressway Authority of Thailand
Systronics Co., Ltd. has been contracted to operate a closed-circuit television (CCTV) system and install the Chalerm Mahanakhon Expressway. According to the employment contract No. 6000002554 dated August 15, 2017 for the amount of 40,200,000 baht (forty million two hundred thousand baht only) and the installation has been completed. The work was delivered on March 19, 2018 by the Expressway Authority of Thailand. Has issued a certificate of work no.