1 มิถุนายน 2563 / June 1, 2020

1 มิถุนายน 2563
ได้รับอนุมัติการส่งเสริมการลงทุน จากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หรือ BOI ในกิจการพัฒนา Enterprise Software
เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2563 ที่ผ่านมา บริษัท ซิสทรอนิกส์ จำกัด ได้รับอนุมัติการส่งเสริมการลงทุน จากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หรือ BOI ในกิจการพัฒนา Enterprise Software และ/หรือ Digital Content ตามเงื่อนไขและสิทธิประโยชน์ ต่างๆ ของคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน จากประสบการณ์ของบริษัทฯ ที่ผ่านมา กว่า 18 ปี ที่เราได้เข้าไปแก้ปัญหาต่างๆ ร่วมกับลูกค้า รวมถึงการปรับปรุงระบบต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ในระดับการปฏิบัติการ ไม่ว่าจะงานที่เกี่ยวข้องกับ การใช้เครื่องมือวัดในงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่, งานทางด้านระบบกล้องภาพความร้อน และ งานทางด้านจัดเก็บข้อมูลภาพจากระบบ CCTV ขนาดใหญ่ ซึ่งเมื่อเทคโนโลยีมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและก้าวกระโดด ทำให้ช่วงเวลา 2 ปี ที่ผ่านมา ทางบริษัทฯ ได้เริ่มพัฒนาซอฟต์แวร์ ระดับองค์กร ให้กับหลายๆ หน่วยงาน เพื่อนำข้อมูลต่างๆ ที่มีจำนวนมหาศาล เข้าสู่รูปแบบ Digital ทั้งหมด และนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เป็นการตอบรับการเข้าสู่ยุค Digital Transformation อย่างสมบูรณ์แบบ โดยงานทางด้านนี้ ยังมีการขยายตัวและจำเป็นต้องมีการพัฒนาอีกมาก ทางบริษัทฯ จึงเล็งเห็นความสำคัญ และขอเข้ารับการส่งเสริมการลงทุน จากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนดังกล่าว

June 1, 2020
approved investment promotion from the Board of Investment or BOI in the enterprise software development business
On June 1, 2020, Systronics Company Limited was approved for investment promotion. from the Board of Investment or BOI in the development of Enterprise Software and/or Digital Content according to the conditions and benefits of the Board of Investment From the experience of the company over the past 18 years, we have been able to solve various problems. together with customers including various system improvements to be more efficient at the operational level whether work related to the use of measuring instruments in large industries, thermal imaging systems and large-scale CCTV image storage, when technology is constantly evolving and leaps and bounds. During the past 2 years, the company has started to develop enterprise software for many agencies to bring various information. with enormous numbers Enter the whole digital format and use it more usefully and efficiently. It is a response to entering the Digital Transformation era. perfectly by this work Still expanding and need to develop a lot, the company therefore sees the importance. and apply for investment promotion from the Board of Investment.