การรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการสอบเทียบ หมายเลขการรับรอง​ที่ 0312

การรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการสอบเทียบ หมายเลขการรับรอง​ที่ 0312 ตามมาตรฐานเลขที่​ มอก.๑๗๐๒๕-๒๕๖๑ (No.TIS 17025 17025-2561 (2018) (ISO/IEC 17025:2017))

เมื่อวันที่ 24​ พฤศจิกายน 2564 ที่ผ่านมา สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) กระทรวงอุตสาหกรรมให้เกียรติมอบใบรับรองความสามารถห้องปฏิบัติทดสอบและห้องปฏิบัติการสอบเทียบ หมายเลขการรับรองที่ 0312 ตามมาตรฐานเลขที่ มอก.๑๗๐๒๕-๒๕๖๑ (No.TIS 17025 17025-2561 (2018) (ISO/IEC 17025:2017)) ฉบับใหม่ เพิ่มเติม ด้านอุณหภูมิเชิงแผ่รังสี ให้แก่บริษัท ซิสทรอนิกส์ จำกัด เพื่อเป็นการรับรองความสามารถการเป็นห้องปฏิบัติการทดสอบและห้องปฏิบัติการสอบเทียบด้านอุณหภูมิเชิงแผ่รังสี ตามเกณฑ์มาตรฐานสากล ซึ่งถือเป็นสี่งที่แสดงให้เห็นศักยภาพของห้องปฏิบัติการฯ บริษัท ซิสทรอนิกส์ จำกัด ที่มีขีดความสามารถสูงสุดในการให้บริการการทดสอบและสอบเทียบตามมาตรฐานกล ทำให้เกิดมั่นใจกับลูกค้าที่ใช้บริการ ด้านการสอบเทียบเครื่องมือวัด ว่าบริษัท ซิสทรอนิกส์ จำกัด จะยังคงให้ผลการรายงานการสอบเทียบที่มีความแม่นยำ มีประสิทธิภาพ​และน่าเชื่อถือ และยังถือเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจที่ทางบริษัท ฯ ได้มีการพัฒนาคุณภาพการใช้บริการเพื่อตอบสนองความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าอย่างต่อเนื่อง

Download ใบรับรอง