บจ.ซิสทรอนิกส์ มอบโดรน ให้ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มูลค่า 300,000 บาท

ศาสตราจารย์ ดร.สมฤกษ์  จันทรอัมพร  รองอธิการบดี  ฝ่ายวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ  ผศ.ปรีชา อ่องอารี ที่ปรึกษาสภามหาวิทยาลัย  และศาสตราจารย์ ดร.สุทธิศักดิ์  พงศ์ธนาพาณิช รองคณบดีฝ่ายบริหารและวิชาการ    บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ร่วมพิธีรับมอบโดรน DJI รุ่น M600 พร้อมแบตเตอรี่ จำนวน 2 ชุด อุปกรณ์ควบคุมระยะไกล และกล่องโลหะสำหรับการขนถ่ายโดรน มูลค่า 300,000.00 บาท  จากคุณอัศวรรณ์  เรืองชู กรรมการผู้จัดการ บริษัท SYSTRONICS จำกัด เพื่อใช้งาน ณ อุทยานเทคโนโลยี (Technology Park) ของมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุมปรมะ บัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 12 อาคารนวมินทรราชินี มจพ.

systronics-post-22-dec-2020-3
systronics-post-22-dec-2020-4
systronics-post-22-dec-2020-2