TURN KEY SOLUTION
 
INDUSTRIAL INSTRUMENT
 
STANDARD LABORATORY

YEAR | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020

SYSTRONICS 2020


12 ตุลาคม 2020 / 12 October 2020
ภาพการเข้าเฝ้าเพื่อรับพระราชทานของที่ระลึก

เมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ที่ผ่านมา นายอัศวรรณ์ เรืองชู กรรมการผู้จัดการ ได้
ร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ และเข้ารับพระราชทานของที่ระลึกจากพระหัตถ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จเนื่องในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญ พระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๓ และทรงประกอบพิธียกนพปฏลเศวตฉัตรกางกั้นพระพุทธตรีโลกเชษฐ์ ณ พระอุโบสถ วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร

พระกฐินหลวง เป็นพระราชกรณียกิจของพระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็น พุทธมามกะและเอกอัครพุทธศาสนูปถัมภก เสด็จพระราชดำเนินถวายผ้าพระกฐินด้วยพระองค์เอง หรือทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้สมเด็จพระราชินี พระราชโอรส  พระราชธิดา เสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ รวมทั้งพระกฐินที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พระบรมวงศานุวงศ์ ราชสกุล องคมนตรี หรือผู้ที่ทรงพระราชดำริเห็นสมควรให้เสด็จฯ แทนพระองค์นำไปถวายยังพระอารามหลวงสำคัญ 16 พระอาราม ที่สงวนไว้ไม่ให้มีการขอพระราชทาน


26 กันยายน 2563/ 26 September 2020
งานประกาศรางวัลเกียรติคุณคนดีของแผ่นดินตามรอยพระยุคลบาท

เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2563 ณ ศูนย์การประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ กรุงเทพฯ คุณพาณิช พงศ์มณี รองกรรมการผู้จัดการบริษัท ซิสทรอนิกส์ จำกัด เข้ารับรางวัลพระราชทานเชิดชูเกียรติ "คนดีศรีสยาม" (รางวัล ญาณสังวร) ครั้งที่ 9 ประจำปี 2563   สาขา ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมดีเด่น ตามโครงการเทิดพระเกียรติองค์ราชัน รัฐ ราษฎร์ ร่วมใจภักดิ์ ทำความดี คืนคุณแผ่นดิน จาก ฯพณฯ อำพล เสนาณรงค์ องคมนตรีในรัชกาลที่ 9 ประธานพิธีเป็นผู้มอบให้


24 กันยายน 2563 / 24 September 2020
ภาพจากงานสัมมนา ในหัวข้อ "แนวคิดการบำรุงรักษาในสายการผลิตแบบ New Normal ด้วย Smart Technology" ณ ห้องระยอง 1-2 ชั้น 6 โรงแรม ฮอลิเดย์ อินน์ (ระยอง)

บริษัท เมเชอร์โทรนิกซ์ จำกัด ร่วมกับทาง บริษัท ซิสทรอนิกส์ จำกัด ผู้แทนจำหน่ายสินค้าเครื่องมือวัดชั้นนำในอุตสาหกรรมยี่ห้อ FLUKE ขอขอบพระคุณผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกท่าน ที่ให้ความไว้วางใจเข้าร่วมสัมมนา ในหัวข้อ "แนวคิดการบำรุงรักษาในสายการผลิตแบบ New Normal ด้วย Smart Technology" ณ ห้องระยอง 1-2 ชั้น 6 โรงแรม ฮอลิเดย์ อินน์ (ระยอง) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา โดยการจัดงานสัมมนาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาทราบถึงแนวคิดการบำรุงรักษาในสายการผลิต (New Normal), Process calibration and Application, การตรวจสอบสภาพระบบไฟฟ้าและคุณภาพไฟฟ้า, ตรวจประเมินความพร้อมของเครื่องจักรแบบ New Normal, การใช้กล้องถ่ายภาพความร้อนเพื่อค้นหาปัญหาในงานซ่อมบำรุงเครื่องจักร โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนาจำนวน 50 ท่าน และในช่วงพักเบรคมีการเล่นเกมส์เพื่อตอบคำถาม และแจกของที่ระลึกกันอีกมากมายด้วยค่ะ


24-28 สิงหาคม 2563 / 24-28  August 2020
ภาพจากงานอบรมหลักสูตร ผู้เชี่ยวชาญการถ่ายภาพความร้อนด้วยอากาศยาน ระดับ 1 รุ่นที่ 1 "Level I Certified Infrared Drone Thermography" ณ โรงแรมบางกอกชฎา และสนามบินไทรน้อย

ทางบริษัท ซิสทรอนิกส์ จำกัด ขอขอบคุณผู้เข้าร่วมอบรมทุกท่าน ที่ให้ความไว้วางใจเข้าร่วมอบรมหลักสูตร ผู้เชี่ยวชาญการถ่ายภาพความร้อนด้วยอากาศยาน ระดับ 1 รุ่นที่ 1 "Level I Certified Infrared Drone Thermography" ณ โรงแรมบางกอกชฎา (ภาคทฤษฎี) และสนามบินไทรน้อย (ภาคปฏิบัติ) เมื่อวันที่ 24-28 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา รวมระยะการฝึกอบรม 5 วัน โดยทางบริษัทฯ ได้เล็งเห็นความสำคัญ และต้องการให้เกิดมาตรฐานด้านการบินตรวจภาพความร้อนขึ้นในประเทศไทย จึงได้จัดหลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในชื่อ "Level I Certified Infrared Drone Thermography" ซึ่งถือเป็นหลักสูตรแรกของประเทศไทยที่เปิดให้ผู้สนใจได้เข้าร่วมการฝึกอบรมในครั้งนี้ วัตถุประสงค์หลักเพื่อให้ผู้อบรมสามารถบังคับอากาศยานไร้คนขับ ตรวจสอบภาพความร้อนได้ เข้าใจการทำงานและความสามารถของโดรนและอุปกรณ์ประกอบร่วม ผู้ผ่านหลักสูตรจะได้รับใบรับรองความสามารถในระดับ 1 (Infrared Drone Thermography Certificate) และบัตรประจำตัว (Wallet Card)

ทางบริษัทฯ ได้นำภาพบรรยากาศการอบรมในครั้งนี้มาให้ทุกท่านได้รับชมกันและพบกันใหม่ในการอบรมหลักสูตร ผู้เชี่ยวชาญการถ่ายภาพความร้อนด้วยอากาศยาน ระดับ 1 รุ่นที่ 2 ในเดือนพฤศจิกายนนี้ค่ะ


14 สิงหาคม 2563 / 14 August 2020
สนับสนุนการแข่งขันกอล์ฟการกุศล ประจำปี 2563 ณ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด

เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด (บวท.) รัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงคมนาคม เป็นหน่วยงานผู้ให้บริการการเดินอากาศของประเทศมีหน้าที่หลักในการบริหารการจราจรทางอากาศ ได้จัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล ประจำปี 2563 ณ คาสคาต้า กอล์ฟคลับ (Cascata Golf Club) จังหวัดนครนายก ทางบริษัท ซิสทรอนิกส์ จำกัด ได้ร่วมสนับสนุนสมัครทีมกิตติมศักดิ์ จำนวน 1 ทีม เป็นจำนวนเงิน 60,000 บาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงาน


9 สิงหาคม 2563 / 9 August 2020
ภาพงานทำบุญ บริษัท ซิสทรอนิกส์ จำกัด สนง.กรุงเทพ

เนื่องด้วย ที่ 9 สิงหาคม ที่ผ่านมา บริษัท ซิสทรอนิกส์ จำกัด ครบรอบ 18 ปี พร้อมกับได้มีการปรับปรุงสำนักงานใหม่ให้ดูทันสมัย เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการทำงานให้แก่พนักงาน 
จึงได้มีการจัดงานทำบุญเลี้ยงพระเพล เพื่อความเป็นศิริมงคลให้แก่บริษัทฯ และพนักงาน 
นำโดย คุณเกรียงศักดิ์ อิ่มศรี กรรมการบริษัท เป็นประธานในพิธี ร่วมด้วยกับพนักงานทุกคน ในการเจริญพระพุทธมนต์ ถวายภัตตาหารเพล และถวายสังฆทานแด่พระสงฆ์ 5 รูป
และร่วมรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน โดยมีผู้บริหาร และพนักงานเข้าร่วมงานอย่างพร้อมเพรียงกัน


4-7 สิงหาคม 2563 / 4-7 August 2020
ภาพจากงานอบรมเชิงปฏิบัติการพร้อมประกาศนียบัตร ในหัวข้อ " Level I Certified Infrared Thermographer หลักสูตรผู้เชี่ยวชาญการถ่ายภาพความร้อน ระดับ 1 รุ่นที่ 15"

เมื่อวันเสาร์ที่ 11 กรกฎาคม 2563 ทาง บริษัท ซิสทรอนิกส์ จำกัด ได้จัดงานทำบุญบริษัทฯ ประจำปี 2563 ทั้งนี้เพื่อเสริมสร้างความเป็นศิริมงคลให้แก่องค์กร  และเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน โดยมีคุณจักรกฤษณ์ อุปยโส เป็นประธานในพิธี ในช่วงเช้าได้มีการไหว้ศาลพระพรหม ศาลเจ้าที่ และทำพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายภัตตาหารเพล และเครื่องสังฆทานแด่พระสงฆ์จำนวน 9 รูป และร่วมรับประทานอาหารกลางวัน โดยมีผู้บริหาร และพนักงานเข้าร่วมงานอย่างพร้อมเพรียงกัน11 กรกฎาคม 2563 / 11 July 2020
ภาพงานทำบุญบริษัทประจำปี 2563

เมื่อวันเสาร์ที่ 11 กรกฎาคม 2563 ทาง บริษัท ซิสทรอนิกส์ จำกัด ได้จัดงานทำบุญบริษัทฯ ประจำปี 2563 ทั้งนี้เพื่อเสริมสร้างความเป็นศิริมงคลให้แก่องค์กร  และเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน โดยมีคุณจักรกฤษณ์ อุปยโส เป็นประธานในพิธี ในช่วงเช้าได้มีการไหว้ศาลพระพรหม ศาลเจ้าที่ และทำพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายภัตตาหารเพล และเครื่องสังฆทานแด่พระสงฆ์จำนวน 9 รูป และร่วมรับประทานอาหารกลางวัน โดยมีผู้บริหาร และพนักงานเข้าร่วมงานอย่างพร้อมเพรียงกัน


11 มิถุนายน 2563 / 11 June 2020
งานประชุมใหญ่วิสามัญ สมาคมอุตสาหกรรมเพื่อการป้องกันประเทศ (สอป.) ครั้งที่ 2/2563

เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2563 ทางบริษัท ซิสทรอนิกส์ จำกัด โดย คุณอัศวรรณ์ เรืองชู กรรมการผู้จัดการ ได้เข้าร่วมประชุมใหญ่วิสามัญ สมาคมอุตสาหกรรมเพื่อการป้องกันประเทศ (สอป.) ครั้งที่ 2/2563 พร้อมได้รับตำแหน่งกรรมการสมาคมฯ ฝ่ายอำนวยการ และได้มอบเงินบริจาคให้กับสมาคมฯ มูลค่า 50,000 บาท เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของสมาคมฯ

การประชุมครั้งนี้มีสมาชิกมาประชุมกันอย่างคึกคัก มีที่ปรึกษาและผู้สังเกตการณ์ จากหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมหลายท่าน ได้เห็นความร่วมมือ ที่เป็นรูปธรรม ของแต่ละส่วนมากขึ้น มีความเป็นปึกแผ่น และแข็งแรงมากขึ้น

10 มิถุนายน 2563 / 10 June 2020
ร่วมสนับสนุนและส่งเสริม อุปกรณ์และสถานที่ ให้กับ วิศวกรรมสำรวจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2563 ทางบริษัท ซิสทรอนิกส์ จำกัด โดยทีมงาน #DroneProworks ได้มีโอกาสต้อนรับ คณะอาจารย์และนักศึกษา จากภาควิชาวิศวกรรมสำรวจ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ไพศาล สันติธรรมนนท์ และ ดร.ธีทัต เจริญการัญญูตา เข้าร่วมทดสอบและทดลองสนาม
โดยได้ทดสอบนำอากาศยานไร้คนขับแบบปีกตรึง ขึ้น-ลง แนวดิ่ง (VTOL) ยี่ห้อ JOUAV รุ่น CW-007 มาทดสอบการบินสำรวจ ด้วยระบบ RTK/PPK รวมทั้งการวาง GCPs เพื่อหาความเหมาะสมในการใช้งานสำรวจในประเทศไทย โดยทางทีมงานได้ให้ คณะอาจารย์และนักศึกษา สามารถเข้ามาทดลองและเรียนรู้ การใช้งานได้ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ เพื่อเป็นการสนับสนุนการศึกษา และพัฒนาความรู้ทางด้านวิศวกรรมสำรวจ ให้มีความก้าวหน้าต่อไป


6 พฤษภาคม 2563 / 6 May 2020
ทำบุญบริจาค ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี

เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2563 ที่ผ่านมา ทาง บริษัท ซิสทรอนิกส์ จำกัด ได้ทำบุญบริจาค ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี ในโครงการราชมงคลสุวรรณภูมินนทบุรี ร่วมใจคนไทยไม่ทิ้งกันสู้ภัยโควิท 19 ที่ มทรส.นนทบุรี
โดยโครงการนี้จัดขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือบุคคลากร นศ.และชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัย ที่ได้รับผลกระทบจากภัย Covid-19
ขอขอบคุณพี่นพ (นายกสมาคมฯ), อจ.จิระวัฒน์ (รองอธิการบดี), อาจารย์ทุกท่าน, พี่ๆ, เพื่อนๆ และน้องๆ ทุกคน ที่ช่วยกันทำให้งานวันนี้ ผ่านไปอย่างยอดเยี่ยม และเรียบร้อยดีทุกอย่างครับ
ขอขอบพระคุณที่ท่านเล็งเห็นความสำคัญของโครงการนี้ ครับ เราจะผ่านเหตุการณ์หน้าประวัติศาสตร์นี้ไปด้วยกัน

8 พฤษภาคม 2563 / 8 May 2020
รายได้จากโปรโมชั่น “ทุกการซื้อ คือการให้” ส่งมอบให้กับ มูลนิธิรามาธิบดี

เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2563 ที่ผ่านมา ทางบริษัท ซิสทรอนิกส์ จำกัด นำรายได้จากโปรโมชั่น “ทุกการซื้อ คือการให้” ของสินค้า VOLTH รวม 84,055.00 บาท (แบบไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆ) และทางทีมงาน VOLTH เอง ได้ร่วมบริจาคเพิ่มเติมให้ครบ 100,000.00 บาทถ้วน ได้ส่งมอบให้กับ มูลนิธิรามาธิบดี เป็นที่เรียบร้อย โดยได้รับเกียรติจาก ศ.นพ.พรชัย สิมะโรจน์ หัวหน้าทีมจักษุแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี เป็นตัวแทนรับมอบให้กับมูลนิธิฯ

ทางทีมงานสินค้า VOLTH โดย บริษัท ซิสทรอนิกส์ จำกัด ขอขอบพระคุณทุกท่านมากๆ คะ


29 เมษายน 2563 / 29 April 2020
ทางทีมงาน #DroneProworks มีโอกาส ได้ร่วมกับจิตอาสา 904 นำอากาศยานไร้คนขับ (โดรน/UAV) บินสำรวจดูโครงการฟาร์มตัวอย่าง บ้านดงเย็น ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

เมื่อวันที่ 29 เม.ย. 2563 ทางทีมงาน #DroneProworks มีโอกาส ได้ร่วมกับจิตอาสา 904 นำอากาศยานไร้คนขับ (โดรน/UAV) บินสำรวจดูโครงการฟาร์มตัวอย่าง บ้านดงเย็น ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ เพื่อเก็บภาพพื้นที่โครงการ “โคก หนอง นา” ในพระราชดำริ ร.9 ขนาด 300 ไร่ โดยนำภาพมุมสูงพร้อมพิกัด เพื่อส่งให้กับโครงการ เพื่อนำไปวางแผนในการพัฒนาพื้นที่ต่างๆ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ซึ่งหลังจากได้ลงพื้นที่และสัมผัสกับโครงการนี้แล้ว ทำให้ทางทีมงาน ซาบซึ้งอย่างยิ่ง ถึงพระมหากรุณาธิคุณ ของพระองค์ ยังมีคนในพื้นที่ห่างไกล อีกมากมาย คนทั่วไปไม่สามารถเข้าถึงได้ แต่พระองค์สามารถเข้าไปพัฒนาได้ อย่างยั่งยืน

สุดท้าย ขอขอบพระคุณ พ.ต.อ.ปิยะพันธ์ ภัทรพงศ์สินธุ์ (รอง ผบก.ภว.ชม.) จิตอาสา 3ก-365 ที่นำคณะมาช่วยงานในครั้งนี้, คุณอาทิตย์ ศรีภูธร (ผจก.ฟาร์มดงเย็น) สำหรับคำแนะนำและของฝากจำนวนมาก และ ร.ต.ยอดชาย ไตรปิ่น หน.ชป.โครงการ ฯ ลุ่มน้ำปิง ที่อำนวยความสะดวกในการเดินทาง


13-17 เมษายน 2563 / 13-14 April 2020
ซิสทรอนิกส์ จำกัด โดยทีมงาน #DroneProworks ได้รับโอกาสเข้าร่วมทีมจิตอาสา 904 ภัยพิบัติ เพื่อนำอากาศยานไร้คนขับ บินสำรวจไฟป่า ในเขตจังหวัดเชียงใหม่และพื้นที่ใกล้เคียง โดยได้รับหนังสือจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ให้สามารถ เข้า-ออกพื้นที่ได้ ในช่วงการประกาศใช้ พรก. ฉุกเฉิน

โดยเมื่อวันที่ 13 เมษายน 2563 เวลา 9.30 น. คุณอัศวรรณ์ เรืองชู (กรรมการผู้จัดการ) ได้เข้าร่วมประชุมกับศูนย์บัญชาการเหตุการณ์แก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อชี้แจงและวางแผนการปฎิบัติการ ในการใช้อากาศยานไร้คนขับ เพื่อบันทึกภาพและระบุพิกัดเหตุการณ์ เพื่อเป็นหลักฐานในการประกอบสำนวนให้กับตำรวจท้องที่ใช้ในการจับกุมต่อไป

โดย พ.ต.อ.ปิยะพันธ์ ภัทรพงศ์สินธุ์ รอง ผบก.ภ.จว.เชียงใหม่ ได้มอบหมายให้ไปบินสำรวจบริเวณ จุดก่อไฟ อ.พร้าว และ อ.กัลยานิวัฒนา
24 มีนาคม 2563 / 24 March 2020
ร่วมสนับสนุนกล้องภาพความร้อนคัดกรองคนไข้ Covid-19 ให้กับกองบัญชาการกองทัพไทย

เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2563 ที่ผ่านมา ทางบริษัท ซิสทรอนิกส์ จำกัด ได้เข้าติดตั้งกล้องภาพความร้อนเพื่อใช้คัดกรองคนไข้ Covid-19 ณ ทางเข้า-ออกหลัก ของอาคารกองบัญชาการกองทัพไทย ถ.แจ้งวัฒนะ

ด้วยการประสานงานและความร่วมมืออย่างดีจาก สมาคมอุตสาหกรรมเพื่อการป้องกันประเทศ (สอป.) โดย พล.อ.อัศวิน พันธุนิล นายก สอป. และคณะทำงานของ สอป.

โดยคุณอัศวรรณ์ เรืองชู กรรมผู้จัดการ บจ.ซิสทรอนิกส์ ได้กล่าวแนะนำกล้องถ่ายภาพความร้อน ให้กับ พล.อ.พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด และได้รับเกียรติ ให้ถ่ายภาพหมู่ร่วมกับ คณะทำงาน สอป. อีกด้วย


มาตรการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อไวรัส Covid-19

ทางบริษัท ซิสทรอนิกส์ จำกัด ได้ว่าจ้างผู้รับเหมาเข้าทำการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัส ภายในพื้นที่ทำงานทั้งหมด เพื่อความปลอดภัยของพนักงานและผู้มาติดต่องานทุกท่าน
ทั้งนี้ทางบริษัทฯ ยังคงมาตรการในการคัดกรองบุคลากรทุกคน ต้องผ่านการวัดไข้ด้วยกล้องภาพความร้อน และล้างมือก่อนเข้ามาในบริเวณพื้นที่ทำงานทั้งหมด


มาตรการป้องการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส Covid-19

ทางบริษัท ซิสทรอนิกส์ จำกัด ขอเรียนให้ทุกท่านทราบว่า ทางบริษัทฯ มีมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 ดังต่อไปนี้

1. มีการแจกหน้ากากอนามัย (แบบซักกลับมาใช้ใหม่ได้) ให้กับพนักงานทุกคน อย่างเพียงพอ เพื่อให้พนักงานสามารถสวมใส่มาทำงานได้ทุกวัน

2. ตั้งเจลอนามัยล้างมือทุกจุด ของทั้ง 3 สำนักงาน และทุกอาคาร และมีแบบพกพา ให้ติดตัวไป กรณีต้องออกไปทำงานนอกสถานที่

3. มีการติดตั้งกล้องความร้อนเพื่อคัดกรอง อุณหภูมิก่อนเข้าทำงาน รวมถึงบุคคลภายนอกที่เข้ามาติดต่อภายในบริษัทฯ

4. ให้แม่บ้านเช็ดทำความสะอาดด้วยแอลกอฮอล์ทุกวัน เช้า –บ่าย

5. ห้ามพนักงานเดินทางไปต่างประเทศทุกกรณี รวมถึงพื้นที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาด

6. ในกรณีพนักงานต้องออกไปปฎิบัติงานภายนอก ให้พนักงานทุกคน สวมใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้ง และให้พกเจลล้างมือเพื่อทำความสะอาดมือบ่อยๆ

ทางบริษัทฯ ได้ใช้มาตรการดังกล่าวอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดที่อาจเกิดขึ้นได้ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้า และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของบริษัทฯ ในทุกภาคส่วน
25-27 กุมภาพันธ์ 2563 / 25-27 February 2020
ภาพจากงานอบรมพร้อมใบประกาศนียบัตร ในหัวข้อ "Basic to Advanced Machine Vibration Analysis การวิเคราะห์ค่าการสั่นสะเทือนของเครื่องจักรขั้นพื้นฐานสู่ขั้นสูง รุ่นที่ 12"

เมื่อวันที่ 25-27 กุมภาพันธ์ 2563  ที่ผ่านมา ทางบริษัทฯ ได้จัดงานอบรมพร้อมใบประกาศนียบัตร ในหัวข้อ "Basic to Advanced Machine Vibration Analysis การวิเคราะห์ค่าการสั่นสะเทือนของเครื่องจักรขั้นพื้นฐานสู่ขั้นสูง รุ่นที่ 12" ณ โรงแรม เฟิร์ส แปซิฟิก โฮเต็ล แอนด์ คอนเวนชั่น พัทยากลาง จ.ชลบุรี เป็นระยะเวลา 3 วัน โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนา จำนวน 21 ท่าน และวันสุดท้ายเป็นการสอบ หากสอบผ่านจะได้รับประกาศนียบัตร เพื่อส่งเสริมความรู้แก่ลูกค้าทุกท่านที่ได้ซื้อสินค้าจากทางบริษัทฯ ไป ให้ใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ และเป็นการเพิ่มทักษะในการทำงานให้มีความชำนาญและแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้รวดเร็วและแม่นยำมากขึ้น

ขอขอบคุณผู้เข้าร่วมอบรมทุกท่าน ที่ให้ความไว้วางใจค่ะ13-14 กุมภาพันธ์ 2563 / 13-14 February 2020
ภาพงานสัมมนาและแสดงเทคโนโลยี CBM Day 2020 "Creative Talents" ณ โรงแรม บางแสนเฮอร์ริเทจ จ.ชลบุรี

เมื่อวันที่ 13-14 กุมภาพันธ์ 2563 ทางบริษัท ซิสทรอนิกส์ จำกัด ได้เข้าร่วมออกบูธงานสัมมนาและแสดงเทคโนโลยี CBM Day 2020 "Creative Talents" ณ โรงแรม บางแสนเฮอร์ริเทจ จ.ชลบุรี โดยได้นำกล้องถ่ายภาพความร้อน ยี่ห้อ WORKSWELL รุ่น WIC 640 ไปติดตั้งหน้างานเพื่อตรวจจับและคัดกรองผู้ติดเชื้อโคโรนาหรือผู้ที่มีอุณหภูมิร่างกายสูงผิดปกติ หรือไข้หวัดตามฤดูกาล และภายในงานทางบริษัทฯ ได้นำสินค้าเครื่องมือวัดชั้นนำอาทิเช่น ยี่ห้อสินค้า FLUKE, METREL, SEAWARD, VOLTH, MULTI, HANWELL และCorDEX เข้าร่วมแสดงในงานนี้

โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนากว่า 400 ท่าน ซึ่งบูธของทางบริษัทฯ ได้รับความสนใจเป็นอย่างสูงจากลูกค้าที่เข้าร่วมงาน และในช่วงพักเบรคทางบริษัทฯ มีการเล่นเกมส์ตอบคำถาม เพื่อแจกรางวัลให้กับลูกค้าอีกมากมายค่ะ31 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ 2563 / 31 January – 2 February 2020
รวมภาพจากกิจกรรม นำเที่ยวบริษัทประจำปี ณ จังหวัดระยอง

บริษัท ซิสทรอนิกส์ จำกัด ได้จัดกิจกรรมท่องเที่ยวประจำปี โดยกิจกรรมนี้ได้จัดต่อเนื่องมาทุกปี  ซึ่งครั้งนี้เป็นครั้งที่ 18 เพื่อให้พนักงานทุกท่านได้ไปเที่ยวพักผ่อนและเป็นการเพิ่มความสามัคคีในการทำงาน โดยบริษัทฯกำหนดจัดท่องเที่ยวประจำปี วันที่ 31 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ 2563 ณ จังหวัดระยอง ซึ่งมีพนักงานรวมเดินทาง จำนวน 82 คน เริ่มจากไหว้พระ ขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลที่วัดละหารไร่ ช่วงเย็นของวันแรกรับประทานอาหารค่ำที่ร้านโจโจ้ซีฟู๊ด และเข้าพักที่โรงแรมโนโวเทล ริมชาดหาดเพ จากนั้นเดินทางไปเที่ยวชมเกาะ-ดำน้ำ ชมปะการังที่เกาะมันใน, เกาะมันกลาง และเกาะทะลุ ในช่วงเย็นจัดงานเลี้ยง มีกิจกรรมการประกวดแต่งกายในคอนเซ็ป "ตัวละครในวรรณดีของสุนทรภู่" และแบ่งทีมเพื่อเล่นเกมส์ ชิงรางวัลใหญ่ แล้วปีหน้า พบกันใหม่นะคะ


14 มกราคม 2563 / 14 January 2020
ภาพจากการอบรมหลักสูตร ISO/IEC 17025:2017 Requirement

เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2563 บริษัท ซิสทรอนิกส์ จำกัด ได้รับเกียรติจาก คุณอังคพล  แช่มชวลิต วิทยากร จากบริษัท เดอะควอลิตี้เซ็นเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นวิทยากรในการบรรยายการอบรมหลักสูตร " ISO/IEC 17025:2017 Requirement" เนื่องด้วยในปี พ.ศ. 2560 มาตรฐาน ISO/IEC 17025 ได้ปรับเปลี่ยนฉบับใหม่จากเวอร์ชั่น ISO/IEC 17025:2005 เป็น ISO/IEC 17025:2017 โดยมีการปรับเปลี่ยนในสาระสำคัญทางด้านโครงสร้างของมาตรฐาน การพิจารณาความเสี่ยง รวมถึงปรับให้ทันสมัยกับภาวะปัจจุบันที่มีการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์มากขึ้น เป็นต้น ซึ่งการปรับเปลี่ยนดังกล่าวมีผลกระทบต่อระบบการบริหารคุณภาพของห้องปฏิบัติการ โดยองค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการรับรองห้องปฏิบัติการ (International Laboratory Accreditation Co-operation : ILAC) กำหนดระยะเวลาการเปลี่ยนผ่านโดยห้องปฏิบัติการสอบเทียบจะต้องได้รับการรับรองจะต้องจัดทำระบบให้สอดคล้องตาม ISO/IEC 17025 ฉบับใหม่ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 3 ปี

      ด้วยเหตุดังกล่าว ห้องปฏิบัติการสอบเทียบบริษัท ซิสทรอนิกส์ จำกัด จึงได้เร่งดำเนินการเพื่อให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องที่จะดำเนินการปรับเปลี่ยนจาก ISO/IEC 17025:2005 เป็น ISO/IEC 17025:2017 ฉบับใหม่ล่าสุด ผ่านการจัดฝึกอบรมภายใน ในครั้งนี้24 มกราคม 2563 / 24 January 2020
ภาพจาก วันไหว้ตรุษจีน ของ บริษัท ซิสทรอนิกส์ จำกัด สาขาระยอง

เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2563 ที่ผ่านมาทางบริษัทฯ ได้จัดพิธีไหว้ตรุษจีน ณ บริษัท ซิสทรอนิกส์ จำกัด สาขาระยอง ซึ่งจัดต่อเนื่องกันมาเป็นปีที่ 7 เพื่อความเป็นสิริมงคล แก่พนักงานทุกคน
10 มกราคม 2563 / 10 January 2020
ภาพ New Year Party สำนักงานใหญ่

เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2563 ทางบริษัท ซิสทรอนิกส์ จำกัด ได้จัดกิจกรรม New Year Party งานเลี้ยงสังสรรค์ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ เพื่อเป็นการพบปะสังสรรค์ การสร้างบรรยากาศผ่อนคลายและความสนุกสนานให้กับพนักงานในบริษัท เพื่อเป็นการขอบคุณในความทุ่มเทที่มีให้กับการทำงานตลอดทั้งปีที่ผ่านมา โดยมีการจัดกิจกรรมจับฉลากของขวัญ การประกวดการแต่งการในคอนเซ็ป " ร็อคสตาร์ " พร้อมลุ้นรับของรางวัลที่ทางบริษัทได้จัดเตรียมไว้อีกมากมาย

Home  :  Products  Certificates  Profile  :  Activity  :  Contact

 
  Copyright @2002 Systronics co.,Ltd. All Rights Reserved