TURN KEY SOLUTION
 
INDUSTRIAL INSTRUMENT
 
STANDARD LABORATORY

1 เมษายน 2564 / 1 April 2021 หนังสือแต่งตั้งการเป็นตัวแทนจำหน่าย อย่างเป็นทางการ จากกลุ่มสินค้า ยี่ห้อ BELDEN

บริษัท ซิสทรอนิกส์ จำกัด ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการ จากกลุ่มสินค้าในเครือ BELDEN ซึ่งมีสินค้าหลากหลายยี่ห้อในเครือ อาทิเช่น Belden, Hirschmann, Lumburg และ Garrettcom เป็นต้น ให้เป็นตัวแทนจำหน่าย (Authoized Distributor) ในประเทศไทย อย่างเป็นทางการ โดยได้ออกหนังสือรับรองการเป็นตัวแทนจำหน่าย ตามภาพเอกสารนี้

5 พฤษภาคม 2564 / 5 May 2021 CERTIFICATE OF AUTHORIZATION

บริษัท ซิสทรอนิกส์ จำกัด ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการ จากสินค้า ยี่ห้อ WORKSWELL ให้เป็นตัวแทนจำหน่าย (Authorized Distributor) ในประเทศไทย ซึ่งเป็นสินค้า ทางด้านกล้องถ่ายภาพความร้อนแบบติดตั้ง และสามารถติดตั้งบนอากาศยานไร้คนขับ (Drone) ได้อีกด้วย โดยสินค้าผลิตจากประเทศสาธารณรัฐเชค และเป็นที่แพร่หลายอย่างมากในยุโรป โดยได้ออกหนังสือรับรองการเป็นตัวแทนจำหน่าย ฉบับใหม่ เป็นปีที่ 4

15 ธันวาคม 2563 / 15 December 2020 ใบรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2015

เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา บริษัท ทูฟ ซูด (ประเทศไทย) จำกัด ได้ให้เกียรติมอบใบรับรองระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน (Certificate) ISO 9001:2015 แก่ บริษัท ซิสทรอนิกส์ จำกัด ภายหลังจากที่บริษัท ฯ ได้รับการตรวจประเมินในรอบ 3 ปี จากผู้ตรวจประเมิน ซึ่งไม่พบข้อบกพร่องใดๆ ที่มีผลกับคุณภาพการให้บริการ บริษัท ซิสทรอนิกส์ จำกัด เป็น เป็นผู้แทนจำหน่ายเครื่องมือวัดและทดสอบ ยี่ห้อชั้นนำของโลก มากว่า 18 ปี มีการควบคุมคุณภาพการให้บริการอยู่อย่างต่อเนื่อง ด้วยทีมงานและทีมวิศวกรผู้มีประสบการณ์ใบรับรอง ISO9001 นี้จึงถือเป็นสิ่งยืนยันในคุณภาพบุคลกรและด้านงานบริการของบริษัท ซิสทรอนิกส์ จำกัด ที่จะทำให้ลูกค้ามั่นใจและพึงพอใจในสินค้าและคุณภาพการให้บริการอย่างต่อเนื่อง

30 ตุลาคม 2563 / 30 October 2020 การรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการสอบเทียบ ตามมาตรฐานเลขที่ มอก.17025-2561 (ISO-IEC 17025:2017)

เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) ได้ให้เกียรติมอบใบรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการสอบเทียบตามมาตรฐาน มอก.17025-2561 (ISO/IEC 17025 : 2017) ให้แก่ ห้องปฏิบัติการสอบเทียบ บริษัท ซิสทรอนิกส์ จำกัด ซึ่งการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการสอบเทียบ (ISO/IEC 17025 : 2017) ถูกกำหนดขึ้นเพื่อเป็นเกณฑ์มาตรฐานสากลกับทุกห้องปฏิบัติการสอบเทียบ ที่แสดงให้เห็นว่าห้องปฏิบัติการฯ นั้นมีความสามารถทั้งทางด้านบุคลากร ด้านเครื่องมือมาตรฐาน และการดำเนินงานด้วยระบบคุณภาพทั้งด้านการจัดการและด้านเทคนิค วิชาการที่ครบครั้น และเป็นที่น่าเชื่อถือ บริษัท ซิสทรอนิกส์ จำกัด มีความมุ่งมั่นในการยกระดับมาตรฐานการบริการที่ดีและตอบสนองความพึงพอใจแก่ลูกค้าอยู่เสมอ เพื่อเพิ่มศักยภาพและความสามารถในการแข่งขัน สู่ระดับ AEC และระดับสากลในอนาคตต่อไป

1 มิถุนายน 2563 / 1 June 2020
ได้รับอนุมัติการส่งเสริมการลงทุน จากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หรือ BOI ในกิจการพัฒนา Enterprise Software

เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2563 ที่ผ่านมา บริษัท ซิสทรอนิกส์ จำกัด ได้รับอนุมัติการส่งเสริมการลงทุน จากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หรือ BOI ในกิจการพัฒนา Enterprise Software และ/หรือ Digital Content ตามเงื่อนไขและสิทธิประโยชน์ ต่างๆ ของคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน จากประสบการณ์ของบริษัทฯ ที่ผ่านมา กว่า 18 ปี ที่เราได้เข้าไปแก้ปัญหาต่างๆ ร่วมกับลูกค้า รวมถึงการปรับปรุงระบบต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ในระดับการปฎิบัติการ ไม่ว่าจะงานที่เกี่ยวข้องกับ การใช้เครื่องมือวัดในงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่, งานทางด้านระบบกล้องภาพความร้อน และ งานทางด้านจัดเก็บข้อมูลภาพจากระบบ CCTV ขนาดใหญ่ ซึ่งเมื่อเทคโนโลยีมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและก้าวกระโดด ทำให้ช่วงเวลา 2 ปี ที่ผ่านมา ทางบริษัทฯ ได้เริ่มพัฒนาซอฟต์แวร์ ระดับองค์กร ให้กับหลายๆ หน่วยงาน เพื่อนำข้อมูลต่างๆ ที่มีจำนวนมหาศาล เข้าสู่รูปแบบ Digital ทั้งหมด และนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เป็นการตอบรับการเข้าสู่ยุค Digital Transformation อย่างสมบูรณ์แบบ โดยงานทางด้านนี้ ยังมีการขยายตัวและจำเป็นต้องมีการพัฒนาอีกมาก ทางบริษัทฯ จึงเล็งเห็นความสำคัญ และขอเข้ารับการส่งเสริมการลงทุน จากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนดังกล่าว

29 มกราคม 2563 / 29 January 2020
หนังสือแต่งตั้งการเป็นตัวแทนจำหน่าย อย่างเป็นทางการ จากสินค้า WORKSWELL (ฉบับใหม่)


บริษัท ซิสทรอนิกส์ จำกัด ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการ จากสินค้า ยี่ห้อ WORKSWELL ให้เป็นตัวแทนจำหน่าย (Authorized Distributor) ในประเทศไทย ซึ่งเป็นสินค้า ทางด้านกล้องถ่ายภาพความร้อนแบบติดตั้ง และสามารถติดตั้งบนอากาศยานไร้คนขับ (Drone) ได้อีกด้วย โดยสินค้าผลิตจากประเทศสาธารณรัฐเชค และเป็นที่แพร่หลายอย่างมากในยุโรป โดยได้ออกหนังสือรับรองการเป็นตัวแทนจำหน่าย ฉบับใหม่ เป็นปีที่ 3 ตามภาพเอกสารนี้

25 กันยายน 2562 / 25 September 2019
การรับรองความสามารถหน่วยตรวจ บริษัท ซิสทรอนิกส์ จำกัด ให้เป็นหน่วยตรวจ ประเภท A ตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17020:2012 จากสำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม (สมอ.)


เมื่อวันที่ 25 กันยายน พ.ศ.2562 ที่ผ่านมา หน่วยตรวจของ บริษัท ซิสทรอนิกส์ จำกัด ได้รับการรับรองความสามารถ (Accredited) ในเรื่องการทดสอบแบบไม่ทำลาย (Non Destructive Testing,NDT) ประเภท A จากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) ซึ่งหน่วยตรวจประเภท A ที่ได้รับการรับรองความสามารถ ดังกล่าว เป็นไปตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17020:2012 ที่ระบุว่าด้วย การให้การรับรองเฉพาะกับองค์กรที่มีความสามารถในระบบงานหน่วยตรวจ (Inspection Body) ที่องค์กรจะต้องมีหรือแสดงให้เห็นว่า มีบุคลากรที่มีคุณสมบัติ มีความเชี่ยวชาญ มีการจัดการที่เป็นกลางไม่มีส่วนได้เสียในผลการตรวจ มีการปฏิบัติงานหรือวิธีการตรวจ (Inspection Method) ที่เป็นที่ยอมรับตามมาตรฐานสากล มีโครงสร้างองค์กรที่พร้อม มีการสนับสนุนด้านเครื่องมืออุปกรณ์ออกตรวจที่เพียงพอ มีเกณฑ์ตัดสินอ้างอิงตามมาตรฐาน มีรายงานผลการตรวจที่น่าเชื่อถือ และจากการบริษัท ซิสทรอนิกส์ จำกัด ได้รับการรับรองระบบมาตรฐาน ดังกล่าว ทำให้บริษัทฯ ได้แสดงให้เห็นถึงศักยภาพในการให้บริการลูกค้า ด้วยมาตรฐานที่ดีเสมอมา จึงถือว่าเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจที่ทางบริษัท ฯ ได้ดำเนินการเพื่อตอบสนองความพึงพอใจให้กับลูกค้าอย่างต่อเนื่อง

30 กันยายน 2562 / 30 September 2019
ใบรับรองผลงานระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ทางพิเศษฉลองรัช การทางพิเศษแห่งประเทศไทย

บริษัท ซิสทรอนิกส์ จำกัด ได้รับจ้างดำเนินการงานระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) บนทางพิเศษฉลองรัช ตามสัญญาจ้างเลขที่ 6200000420 ลงวันที่ 29 มกราคม 2562 เป็นเงิน 29,770,000 บาท (ยี่สิบเก้าล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) และได้ดำเนินการติดตั้งเป็นที่เรียบร้อย โดยได้ส่งมอบงาน เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2562 โดยการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ได้ออกหนังสือรับรองผลงานเลขที่ ฝบท/2525 เพื่อเป็นการรับรอง

8 กรกฎาคม 2562 / 8 July 2019
ใบรับรองระบบการจัดการพลังงงาน ISO 50001 : 2018


ISO50001 ด้านระบบการจัดการพลังงาน  (EnMS) อย่างเป็นทางการ จาก SGS(Thailand) Limited   ซึ่งเป็นผู้ให้การรับรองระบบคุณภาพตามมาตรฐานสากล บริษัท ซิสทรอนิกส์ จำกัด โดยผู้บริหารระดับสูง ได้เล็งเห็นความสำคัญของระบบการจัดการพลังงาน ISO50001 ที่ถือเป็นมาตรฐานใหม่และเป็นมาตรฐานหลักในอนาคตที่ทุกบริษัทจะต้องดำเนินการขอการรับรอง ทางผู้บริหารของบริษัท ฯ จึงได้ริเริ่มนำแนวคิดและวิธีดำเนินการตามมาตรฐานระบบการจัดการพลังงาน ISO5001 ดังกล่าว เข้ามาปรับปรุงองค์กรเพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดจากการสร้างเสริมวัฒนธรรมที่ดี ขึ้นภายในองค์กรและต่อพนักงานให้รู้รักษ์การใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่า ช่วยลดต้นทุนค่าใช้จ่ายด้านพลังงานให้กับองค์กร และมีความยั่งยืนด้านการใช้พลังงานต่อไปในอนาคต

9 พฤษภาคม 2561 / 9 May 2018
ใบรับรองผลงานระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตั้ง ทางด่วนเฉลิมมหานคร การทางพิเศษแห่งประเทศไทย

บริษัท ซิสทรอนิกส์ จำกัด ได้รับจ้างดำเนินการงานระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตั้ง ทางด่วนเฉลิมมหานคร ตามสัญญาจ้างเลขที่ 6000002554 ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2560 เป็นเงิน 40,200,000 บาท (สี่สิบล้านสองแสนบาทถ้วน) และได้ดำเนินการติดตั้งเป็นที่เรียบร้อย โดยได้ส่งมอบงาน เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2561 โดยการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ได้ออกหนังสือรับรองผลงานเลขที่ ฝบท/877 เพื่อเป็นการรับรอง

5 มีนาคม 2562 / 5 March 2019
รางวัลยอดขายยอดเยี่ยม ปี 2018 สินค้า SIQURA จากประเทศเนเธอแลนด์

เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา ทางทีมงานฝ่ายขายส่วนงานโครงการฯ ของบริษัท ซิสทรอนิกส์ จำกัด ตัวแทนจำหน่ายสินค้า SIQURA อย่างเป็นทางการ (SIQURA Authorized Distributor) ได้รับรางวัลยอดขายยอดเยี่ยมจากสินค้า SIQURA โดย Mr. Anthony Tan ตำแหน่ง Area Manager มามอบรางวัลนี้ให้กับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะมุ่งมั่นพัฒนางานด้านการขายที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพต่อไป เพื่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้าทุกท่าน

31 January 2018 / 31 มกราคม 2561
เจ้าหน้าที่ของ บริษัทฯ ผ่านการฝึกอบรมต่ออายุ Certified Thermographer level 3 คนแรกของประเทศไทย

ความสำเร็จอีกระดับในการพัฒนาคุณภาพบุคลากรของ บริษัท ซิสทรอนิกส์ จำกัด
โดย คุณจักรกฤษณ์ อุปยโส ที่ผ่านการฝึกอบรมต่ออายุ Certified Thermographer level 3 ตามหลักสูตร SNT-TC-1A ของสมาคมการทดสอบแบบไม่ทำลายของสหรัฐอเมริกา (The American Society for Nondestructive Testing, ASNT) คนแรกของประเทศไทย จาก Institute of Infrared Thermography (IRT) – CANADA

4 มิถุนายน 2561 / 4 June 2018
หนังสือขอขอบคุณการสนับสนุนอุปกรณ์เครื่องมือวัดทางอิเล็กทรอนิกส์ จากคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา บริษัท ซิสทรอนิกส์ จำกัด ได้สนับสนุนเครื่องมือวัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ให้กับ คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ จำนวน 16 รายการ มูลค่า 331,540 บาท โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ได้ออกหนังสือขอขอบคุณ เลขที่ ศธ 0585.13/1460 เพื่อเป็นการรับรอง

7 ธันวาคม 2560 / 7 December
ใบรับรองห้องปฎิบัติการสอบเทียบมาตรฐานเลขที่ มอก.17025-2548 (ISO-IEC 17025:2005)

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) ให้เกียรติมอบใบรับรองห้องปฏิบัติการสอบเทียบตามมาตรฐานเลขที่ มอก.17025-2548 (ISO/IEC 17025 : 2005) ให้แก่ ห้องปฏิบัติการสอบเทียบ ของ บริษัท ซิสทรอนิกส์ จำกัด การรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการสอบเทียบ (ISO/IEC 17025 : 2005) ถูกกำหนดขึ้นเพื่อเป็นเกณฑ์สำหรับห้องปฏิบัติการสอบเทียบ ที่ต้องการแสดงให้เห็นว่าห้องปฏิบัติการฯ มีการดำเนินงานด้วยระบบคุณภาพ มีความสามารถ และมีระบบจัดการทางวิชาการเป็นที่น่าเชื่อถือ

ทางบริษัทฯ มุ่งมั่นในการยกระดับมาตรฐานการบริการที่ดีและครบถ้วนแก่ลูกค้า เพื่อเพิ่มศักยภาพและความสามารถในการแข่งขัน สู่ระดับ AEC และระดับสากลต่อไป

4 ธันวาคม 2560 / 4 December 2017
ใบรับรองมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 : 2015

บริษัท ทูฟ ซูด (ประเทศไทย) (TUV SUD PSB (Thailand) Ltd.) จำกัด ให้เกียรติมอบใบรับรองและป้ายระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน ISO  9001:2015 ให้แก่ บริษัท ซิสทรอนิกส์ จำกัด (สาขาระยอง) บริษัทมีความมุ่งมั่นในการพัฒนา เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับผู้รับบริการ ด้วยการบริหารงานอย่างมีส่วนร่วม ตามมาตรฐานสากล และพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรสมรรถนะสูงอย่างยั่งยืนต่อไป

4 ธันวาคม 2560 / 4 December 2017
ใบรับรองมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 : 2015

บริษัท ทูฟ ซูด (ประเทศไทย) (TUV SUD PSB (Thailand) Ltd.) จำกัด ให้เกียรติมอบใบรับรองและป้ายระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน ISO  9001:2015 ให้แก่ บริษัท ซิสทรอนิกส์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) บริษัทมีความมุ่งมั่นในการพัฒนา เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับผู้รับบริการ ด้วยการบริหารงานอย่างมีส่วนร่วม ตามมาตรฐานสากล และพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรสมรรถนะสูงอย่างยั่งยืนต่อไป

22 พฤศจิกายน 2560 / 22 November 2017
หนังสือแต่งตั้งการเป็นตัวแทนจำหน่าย อย่างเป็นทางการ จากยี่ห้อ Gremsy

บริษัท ซิสทรอนิกส์ จำกัด ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการ จากสินค้า ยี่ห้อ Gremsy ให้เป็นตัวแทนจำหน่าย (Authorized Distributor) ในประเทศไทย ซึ่งเป็นผู้ผลิตสินค้า Gimbal ระดับต้นๆ ของโลก Gimbal คือ อุปกรณ์ในการจับยึดกล้องถ่ายภาพหรือถ่ายวีดีโอ รวมถึง กล้องถ่ายภาพความร้อน เพื่อติดตั้งบนยานพาหนะ หรือ บุคคล ให้ภาพที่ถ่ายออกมา ไม่มีการสั่นสะเทือน ทำให้ภาพออกมามีความ Smooth และราบเรียบ โดยสินค้าผลิตจากประเทศเวียดนาม และเป็นที่แพร่หลายอย่างมากในอเมริกาและยุโรป โดยได้ออกหนังสือรับรองการเป็นตัวแทนจำหน่าย ตามภาพเอกสารนี้

21 พฤศจิกายน 2560 / 21 November 2017
หนังสือแต่งตั้งการเป็นตัวแทนจำหน่าย อย่างเป็นทางการ จากยี่ห้อ ACECORE

บริษัท ซิสทรอนิกส์ จำกัด ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการ จากสินค้า ยี่ห้อ ACECORE ให้เป็นตัวแทนจำหน่าย (Authorized Distributor) ในประเทศไทย ซึ่งเป็นสินค้า อากาศยานไร้คนขับ (Drone) หรือ ยูเอวี  เป็นอากาศยานที่ควบคุมจากระยะไกล สามารถเคลื่อนตัวได้รวดเร็วและคล่องแคล่ว โดยสินค้าผลิตจากประเทศเนเธอร์แลนด์ และเป็นที่แพร่หลายอย่างมากในยุโรป โดยได้ออกหนังสือรับรองการเป็นตัวแทนจำหน่าย ตามภาพเอกสารนี้

1 มีนาคม 2560 / 1 MARCH 2017 
หนังสือแต่งตั้งการเป็นตัวแทนจำหน่าย อย่างเป็นทางการ จากยี่ห้อ WORKSWELL

บริษัท ซิสทรอนิกส์ จำกัด ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการ จากสินค้า ยี่ห้อ WORKSWELL ให้เป็นตัวแทนจำหน่าย (Authorized Distributor) ในประเทศไทย ซึ่งเป็นสินค้า ทางด้านกล้องถ่ายภาพความร้อนแบบติดตั้ง และสามารถติดตั้งบนอากาศยานไร้คนขับ (Drone) ได้อีกด้วย โดยสินค้าผลิตจากประเทศสาธารณรัฐเชค และเป็นที่แพร่หลายอย่างมากในยุโรป โดยได้ออกหนังสือรับรองการเป็นตัวแทนจำหน่าย ตามภาพเอกสารนี้

9 กุมภาพันธ์ 2560 / 9 February 2017
รางวัลยอดขายยอดเยี่ยม ปี 2016 สินค้า SIQURA จากประเทศเนเธอแลนด์


เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ผ่านมา ทางทีมงานฝ่ายขาย ส่วนงานโครงการฯ ของบริษัท ซิสทรอกนิกส์ จำกัด ตัวแทนจำหน่ายสินค้า SIQURA อย่างเป็นทางการ (SIQURA Authorized Distributor) ซึ่งเป็นบริษัทในเครือ TKH-Group ได้รับเชิญให้รับรางวัลยอดขายยอดเยี่ยม จากสินค้า SIQURA โดยมีการรับโล่ห์รางวัล จาก Mr. Anthony Tan ตำแหน่ง Key Account Manager (SE Asia) มามอบรางวัลนี้ให้กับทางบริษัทฯ 
ทางบริษัทฯ จะมุ่งมั่นพัฒนางานด้านการขายที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพต่อไป เพื่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้าทุกท่าน

9 กันยายน 2559 / 9 SEPTEMBER 2016 
หนังสือแต่งตั้งการเป็นตัวแทนจำหน่าย อย่างเป็นทางการ จากยี่ห้อ MULTI


บริษัท ซิสทรอนิกส์ จำกัด ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการ จากสินค้า ยี่ห้อ MULTI ให้เป็นตัวแทนจำหน่าย (Authorized Distributor) ในประเทศไทย ซึ่งเป็นสินค้า ทางด้านเครื่องมือวัดทางไฟฟ้า ตั้งแต่ระดับแรงต่ำ (LV) จะถึงระดับกลาง (MV) โดยสินค้าผลิตจากประเทศญี่ปุ่น และเป็นที่แพร่หลายอย่างมากในประเทศญุ่ปุ่น โดยได้ออกหนังสือรับรองการเป็นตัวแทนจำหน่าย ตามภาพเอกสารนี้

6 กรกฎาคม 2559 / 6 JULY 2016 
หนังสือแต่งตั้งการเป็นตัวแทนจำหน่าย อย่างเป็นทางการ จากยี่ห้อ CorDEX


บริษัท ซิสทรอนิกส์ จำกัด ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการ จากสินค้า ยี่ห้อ CorDEX ให้เป็นตัวแทนจำหน่าย (Authorized Distributor) ในประเทศไทย ซึ่งเป็นสินค้า ที่ใช้งานในพื้นที่ไวต่อการเกิดเพลิงไหม้หรือระเบิด, งานที่ต้องการความสมบุกสมบัน และงานชายฝั่งทะเล โดยมีสินค้า อาทิ เช่น กล้องถ่ายภาพความร้อน, กล้องถ่ายภาพดิจิตอล, หน้าต่างส่องผ่านอินฟราเรด, ไฟฉาย, เครื่องวัดความหนาของโลหะ เป็นต้น โดยสินค้าผลิตจากประเทศอังกฤษ โดยได้ออกหนังสือรับรองการเป็นตัวแทนจำหน่าย ตามภาพเอกสารนี้

1 เมษายน 2559 / 1 APRIL 2016
หนังสือแต่งตั้งการเป็นตัวแทนจำหน่าย อย่างเป็นทางการ จากกลุ่มสินค้า ยี่ห้อ
BELDEN

บริษัท ซิสทรอนิกส์ จำกัด ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการ จากกลุ่มสินค้าในเครือ BELDEN ซึ่งมีสินค้าหลากหลายยี่ห้อในเครือ อาทิเช่น Belden, Hirschmann, Lumburg และ Garrettcom เป็นต้น ให้เป็นตัวแทนจำหน่าย (Authoized Distributor) ในประเทศไทย อย่างเป็นทางการ
โดยได้ออกหนังสือรับรองการเป็นตัวแทนจำหน่าย ตามภาพเอกสารนี้

28 January 2016 / 28 มกราคม 2558
เจ้าหน้าที่ของ บริษัทฯ ผ่านการฝึกอบรม Certified Thermographer Level I (1)

ความสำเร็จอีกระดับในการพัฒนาคุณภาพบุคลากรของ บริษัท ซิสทรอนิกส์ จำกัด โดย คุณอรุณรัช แสงดี ที่ผ่านการฝึกอบรม Certified Thermographer Level I (1) ตามหลักสูตร SNT-TC-1A ของสมาคมการทดสอบแบบไม่ทำลายของสหรัฐอเมริกา (The American Society for Nondestructive Testing, ASNT) จาก Institute of Infrared Thermography (IRT), USA

10 มกราคม 2559 / 19 January 2016
ใบประกาศ SIQURA/VDG Certificate / Mr. Arnon Voravetsitthikit

บริษัท ซิสทรอนิกส์ จำกัด ได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าอบรมกับสินค้า SIQURA/VDG ในเครือ TKH-Security ณ ประเทศสิงคโปร์ เพื่อเข้าร่วมการอบรมและสอบคอร์ส Siqura Surveillance Systems and VDG Sense VideoManagement software ซึ่งเป็นการการันตีด้านงาน Support ให้แก่สินค้า SIQURA และ VDG ซึ่งจำหน่ายไปเป็นจำนวนมากในประเทศไทย โดยการอบรมสัมมนาในครั้งนี้ใช้เวลา 9 วัน โดยวิศวกรของบริษัทฯ สามารถสอบผ่านคอร์สดังกล่าว

14 กันยายน 2558 / 14 September 2015 ใบรับรองผลงานการติดตั้งระบบ Intelligent CCTV ให้กับ บมจ. บางจากปิโตรเลียม

บริษัท ซิสทรอนิกส์ จำกัด ได้รับจ้างดำเนินการติดตั้งกล้องฯ วงจรปิด (CCTV) ในระบบ Intelligent CCTV Improvement ณ โรงกลั่นน้ำมันบางจาก บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) ตามสัญญาจ้างเลขที่ 41100002724 ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2556 เป็นเงิน 28,848,000 บาท (ยี่สิบแปดล้านแปดแสนสี่หมื่นแปดพันบาทถ้วน) และได้ดำเนินการติดตั้งเป็นที่เรียบร้อย โดยได้ส่งมอบงาน เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2557 โดย  บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) ได้ออกหนังสือรับรองผลงานเลขที่ 13150/007/2558 เพื่อเป็นการรับรอง

22 ตุลาคม 2558 / 22 October 2015 ใบรับรองผลงานการติดตั้งระบบ CCTV ทางพิเศษฉลองรัช การทางพิเศษแห่งประเทศไทย

บริษัท ซิสทรอนิกส์ จำกัด ได้รับจ้างดำเนินการติดตั้งกล้องฯ วงจรปิด (CCTV) ทางพิเศษฉลองรัช ตามสัญญาจ้างเลขที่ 5700001555 ลงวันที่ 9 เมษายน 2557 เป็นเงิน 17,600,000 บาท (สิบเจ็ดล้านหกแสนบาทถ้วน) และได้ดำเนินการติดตั้งเป็นที่เรียบร้อย โดยได้ส่งมอบงาน เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2557 โดย การทางพิเศษแห่งประเทศไทย ได้ออกหนังสือรับรองผลงานเลขที่ ฝบท/7659 เพื่อเป็นการรับรอง

19 มิถุนายน 2558 / 19 June 2015 ใบประกาศ Hirschmann Certificate Examination : HiPP

บริษัท ซิสทรอนิกส์ จำกัด ได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าอบรมกับสินค้า Hirschmann ในเครือ Belden ณ ประเทศสิงคโปร์ เพื่อเข้าร่วมการอบรมและสอบคอร์ส Hirschmann Industrial Product Professional ซึ่งเป็นการการันตีด้านงาน Support ให้แก่สินค้า Hirschmann ซึ่งจำหน่ายไปเป็นจำนวนมาก โดยการอบรมสัมมนาในครั้งนี้ใช้เวลา 12 วัน โดยวิศวกรของบริษัทฯ สามารถสอบผ่านคอร์สดังกล่างทั้ง 2 คอร์ส ทั้งนี้ทางบริษัทฯ ยังได้เป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าในเครือ Belden ในส่วนสินค้าทางด้านสายสื่อสารใยแก้วนำแสงอย่างเป็นทางการอีกด้วย

17 มิถุนายน 2558 / 17 June 2015 ใบประกาศ Hirschmann Certificate Examination : HiRS

บริษัท ซิสทรอนิกส์ จำกัด ได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าอบรมกับสินค้า Hirschmann ในเครือ Belden ณ ประเทศสิงคโปร์ เพื่อเข้าร่วมการอบรมและสอบคอร์ส Hirschmann Industrial Rail Specialist ซึ่งเป็นการการันตีด้านงาน Support ให้แก่สินค้า Hirschmann ซึ่งจำหน่ายไปเป็นจำนวนมาก โดยการอบรมสัมมนาในครั้งนี้ใช้เวลา 12 วัน โดยวิศวกรของบริษัทฯ สามารถสอบผ่านคอร์สดังกล่างทั้ง 2 คอร์ส ทั้งนี้ทางบริษัทฯ ยังได้เป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าในเครือ Belden ในส่วนสินค้าทางด้านสายสื่อสารใยแก้วนำแสงอย่างเป็นทางการอีกด้วย

5 กุมภาพันธ์ 2558 / 5 February 2015
รางวัลยอดขายยอดเยี่ยม ปี 2015 สินค้า SIQURA จากประเทศเนเธอแลนด์

เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2558 ที่ผ่านมา ทางทีมงานฝ่ายขาย ส่วนงานโครงการฯ ของบริษัท ซิสทรอกนิกส์ จำกัด ตัวแทนจำหน่ายสินค้า SIQURA อย่างเป็นทางการ (SIQURA Authorized Distributor) ได้รับเชิญให้รับรางวัลยอดขายยอดเยี่ยม จากสินค้า SIQURA โดยมีการรับโล่ห์รางวัล จาก Mr. Anthony Tan ตำแหน่ง Key Account Manager (SE Asia) มามอบรางวัลนี้ให้กับทางบริษัทฯ 
ทางบริษัทฯ จะมุ่งมั่นพัฒนางานด้านการขายที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพต่อไป เพื่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้าทุกท่าน

21 October 2014 / 21 ตุลาคม 2557
ใบประกาศ Certificate of Participation จาก Belden


บริษัท ซิสทรอนิกส์ จำกัด ได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าอบรมกับ Belden ณ ประเทศสิงคโปร์ เพื่อเข้ารวมการเป็นผู้ขายสินค้าภายใต้ยี่ห้อ Belden อย่างเป็นทางการ โดยการอบรมสัมมนาในครั้งนี้ใช้เวลา 2 วัน โดยสินค้าที่สามารถจำหน่ายได้ครอบคลุม ทั้งในส่วน Industrial Connectivity, Industrial IT, Enterprise และ Boardcast Solution ทั้งนี้ทางบริษัทฯ ยังได้เป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าในเครือ Belden ในส่วนสินค้าทางด้านเครือข่ายอุตสาหกรรม (Industrial Network) ยี่ห้อ Hirschmann (เฮิร์ซแมน) อย่างเป็นทางการอีกด้วย

1 October 2014 / 1 ตุลาคม 2557
ใบประกาศการประเมินระดับ "100 คะแนนเต็ม" จาก Tokai Eastern Rubber   


บริษัท ซิสทรอนิกส์ จำกัด ได้รับผลการประเมินผู้ขาย/ผู้ให้บริการประจำปี 2557 จาก บริษัท โตไก อีสเทิร์น รับเบอร์ จำกัด (Tokai Eastern Rubber) อยู่ในระดับ "100 คะแนนเต็ม" เป็นที่พอใจอย่างยิ่ง
โดยการประเมินดังกล่าวทาง Tokai Eastern Rubber ได้ประเมินจากด้านราคา, ด้านคุณภาพ, การจัดส่ง และการให้บริการ

3 March 2014 / 3 มีนาคม 2557
ใบประกาศการประเมินผู้ค้าระดับ "A" ในเครือ SCG Chemicals 


บริษัท ซิสทรอนิกส์ จำกัด ได้รับผลการประเมินผู้ขาย/ผู้ให้บริการประจำปี 2556 จาก บริษัท เอสซีจี เคมีคอลส์ จำกัด (SCG Chem) อยู่ในระดับ "A" เป็นที่พอใจอย่างยิ่ง
โดยการประเมินดังกล่าวทาง SCG Chem ได้ประเมินจาก ราคร, กำหนดการส่งมอบ, การให้บริการ, การจัดการด้านชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งคุณภาพของสินค้าและบริการ

28 Febuary 2014 / 28 กุมภาพันธ์ 2557
รางวัลยอดขายสินค้า Fluke ทะลุเป้าต่อเนื่อง 5 ปีซ้อน 


ทางบริษัท ซิสทรอนิกส์ จำกัด ส่วนงานห้องปฎิบัติการสอบเทียบ สามารถผ่านมาตรฐานในการเป็นผู้สอบเทียบ (Third Party) จากกรมสรรพสามิต โดยได้มีการตรวจสอบอุปกรณ์และวิธีการ ตลอดจนทฤษฎีต่างๆ ที่ใช้ในการสอบเทียบมาตรวัดและเครื่องทดสอบน้ำมัน ให้ บริษัทฯ สามารถทำการทดสอบมาตรวัดและเครื่องทดสอบน้ำมันเพื่อการคำนวนภาษีสรรพสามิตน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันได้
6 Febuary 2013 / 6 กุมภาพันธ์ 2556
ใบอนุญาตเป็นผู้สอบเทียบ (Third Party) จากกรมสรรพสามิต


ทางบริษัท ซิสทรอนิกส์ จำกัด ส่วนงานห้องปฎิบัติการสอบเทียบ สามารถผ่านมาตรฐานในการเป็นผู้สอบเทียบ (Third Party) จากกรมสรรพสามิต โดยได้มีการตรวจสอบอุปกรณ์และวิธีการ ตลอดจนทฤษฎีต่างๆ ที่ใช้ในการสอบเทียบมาตรวัดและเครื่องทดสอบน้ำมัน ให้ บริษัทฯ สามารถทำการทดสอบมาตรวัดและเครื่องทดสอบน้ำมันเพื่อการคำนวนภาษีสรรพสามิตน้ำมันและผลิต
ภัณฑ์น้ำมันได้
12 March 2013 / 12 มีนาคม 2556
ใบประเมินผู้ค้าโรงแยกก๊าซธรรมชาติ บมจ. ปตท. ระดับผู้ค้าชั้นดีมาก (A)


บริษัท ซิสทรอนิกส์ จำกัด ได้รับผลการประเมินผู้ค้าประจำปี 2555
จาก บริษัท  ปตท. จำกัด (มหาชน) (PTT-PLC) อยู่ในระดับผู้ค้าชั้นดีมาก "A" เป็นที่พอใจอย่างยิ่ง
โดยการประเมินดังกล่าวทาง ได้ประเมินจาก ราคา, กำหนดการส่งมอบ, การให้บริการ, การจัดการด้านชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งคุณภาพของสินค้าและบริกา
31 January 2013 / 31 มกราคม 2556
เจ้าหน้าที่ของ บริษัทฯ ผ่านการฝึกอบรม Certified Thermographer level 3 คนแรกของประเทศไทย 


ความสำเร็จอีกระดับในการพัฒนาคุณภาพบุคลากรของ บริษัท ซิสทรอนิกส์ จำกัด โดย คุณจักรกฤษณ์ อุปยโส ที่ผ่านการฝึกอบรม Certified Thermographer level 3 ตามหลักสูตร SNT-TC-1A ของสมาคมการทดสอบแบบไม่ทำลายของสหรัฐอเมริกา (The American Society for Nondestructive Testing, ASNT)  คนแรกของประเทศไทย จาก Institute of Infrared Thermography (IRT)
   

Home  :  Products  Certificates  Profile  :  Activity  :  Contact

 
  Copyright @2002 Systronics co.,Ltd. All Rights Reserved